Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INSTALACI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SYSTÉMU FUELOMAT

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pro instalaci systému a poskytování služeb systému FUELOMAT vydává společnost Fuelomat a.s., se sídlem 28. pluku 11, 101 00 Praha 10, IČ 27595382, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 11078 (dále jen „dodavatel“) jako dodavatel služeb systému FUELOMAT za účelem stanovení předpokladů a podmínek a náležitostí užívání systému FUELOMAT sjednaných mezi zákazníkem a dodavatelem ve Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „SOPS“).
1.2. Aktuální znění VOP je uveřejňováno na internetových stránkách dodavatele www.fuelomat.cz
1.3. Zákazník prohlašuje, že se řádně seznámil s principy fungování systému FUELOMAT, s textem příslušné SOPS a s jejími přílohami, a se zásadami praktického užívání systému FUELOMAT v denní praxi. Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit reklamační řád i tyto VOP. Dodavatel je povinen změnu reklamačního řádu nebo VOP zákazníkovi včas předem oznámit (i elektronickou poštou) a zpřístupnit aktuální verzi reklamačního řádu nebo VOP na www.fuelomat.cz. Každá nová verze reklamačního řádu nebo VOP je vůči zákazníkovi účinná dnem její účinnosti uvedené v příslušné verzi. V případě pochybností platí, že zákazník byl s každou novou verzí reklamačního řádu nebo VOP seznámen dnem, kdy dodavatel umístil tuto verzi na www.fuelomat.cz.
Dodavatel je dále oprávněn měnit jednostranně Ceník, který je Přílohou příslušné SOPS. Ceny služeb dodavatele se řídí Ceníkem dodavatele platným v době objednání té které služby zákazníkem. Dodavatel je povinen změnu Ceníku zákazníkovi včas předem oznámit a zpřístupnit aktuální verzi Ceníku na www.fuelomat.cz. Každá nová verze Ceníku je vůči zákazníkovi účinná dnem její účinnosti uvedené v příslušné verzi. V případě pochybností platí, že zákazník byl s každou novou verzí Ceníku seznámen dnem, kdy dodavatel umístil tuto verzi na www.fuelomat.cz.
Zákazník má právo změnu reklamačního řádu nebo VOP nebo Ceníku odmítnout. Musí tak však učinit písemným prohlášením vůči dodavateli, které musí být doručeno dodavateli do 15 dnů ode dne účinnosti změny nebo ode dne uveřejnění změny na www.fuelomat.cz, podle toho, která z okolností nastane později. Doručit oznámení o odmítnutí změny lze i elektronicky. V případě odmítnutí změny platí vůči konkrétnímu zákazníkovi smlouva v posledním platném znění před změnou.
1.4. V případě kolize mezi ujednáními těchto VOP a SOPS a jejími dalšími přílohami mají přednost ujednání SOPS, dále ujednání dalších příloh SOPS a nakonec ujednání těchto VOP.

2. Definice některých pojmů
Pojmem „systém FUELOMAT“ se rozumí technologie automatického tankování pohonných hmot (také jen PHM) a kontroly jejich spotřeby realizovaná aplikací speciálního hardware, software a služeb (montážních, bezhotovostního odběru pohonných hmot, internetového portálu pro účely evidence a kontroly odběrů pohonných hmot a dalších). Systém FUELOMAT umožňuje zákazníkovi bezhotovostně nakupovat pohonné hmoty a další nabízené doplňkové zboží u obchodních míst (rozumí se čerpací stanice), které akceptují systém FUELOMAT. Pojmem „blokace systému“ se rozumí právo dodavatele na okamžité pozastavení poskytování služeb systému FUELOMAT zákazníkovi, pokud nastane některá z okolností pro kterou je dodavatel oprávněn provést blokaci systému. Důsledkem blokace systému je zejména znemožnění dalšího čerpání pohonných hmot zákazníkem prostřednictvím systému FUELOMAT, a to až do doby kdy zákazník provede vůči dodavateli úhradu svých neuhrazených peněžitých závazků, nebo splní jinou povinnost pro nesplnění které je dodavatel oprávněn provést blokaci systému. K blokaci systému dojde automaticky vždy pokud kredit zákazníka klesne na limit Kč 50,- nebo níže. Blokací systému není zákazníkovi pozastavena služba webového přístupu do systému FUELOMAT.
Pojmem limit nebo limitace nebo finanční limit se rozumí souhrn veškerých dosud neuhrazených dodávek zboží a služeb poskytnutých v rámci systému FUELOMAT, a to bez ohledu, zda již byly vyúčtovány a bez ohledu na jejich splatnost, přičemž maximální přípustná výše je dohodnuta stranami v SOPS (respektive v Příloze SOPS), anebo je v souladu s SOPS uvedena v písemném oznámení dodavatele zákazníkovi. Takové písemné oznámení se považuje v případě pochybností za doručené nejpozději 3. pracovní den po dni jeho odeslání zákazníkovi. Pojmem jednotka VIU nebo jednotka Fuelopass nebo jakékoli zařízení systému FUELOMAT se rozumí zařízení montované do vozidla zákazníka nebo užívané s vozidlem zákazníka které si zákazník od dodavatele zpravidla zakoupil a které slouží k automatické komunikaci v rámci systému FUELOMAT.
Pojmem KC neboli Klientské Centrum se rozumí organizační jednotka v rámci struktury dodavatele, jejímž účelem je kontakt se zákazníky, včetně přijímání a vyřizování reklamací dle reklamačního řádu. Pojmem reklamace se rozumí úkon, při kterém jsou uplatňovány nároky zákazníků plynoucí z právní odpovědnosti dodavatele za vady vzniklé při poskytování sjednaných služeb a dodávaných výrobků. Pojmem reklamační řízení se rozumí postup dodavatele, ve kterém se rozhoduje o vyřízení reklamace zákazníka podle platných právních předpisů a reklamačního řádu.
Pojmem služba se rozumí plnění dodavatele v rámci systému FUELOMAT.
Pojmem SOPS nebo smlouva se rozumí Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi dodavatelem a zákazníkem.
Pojmem vadně poskytnutá služba se rozumí služba poskytnutá dodavatelm zákazníkovi tak, že z důvodů na straně dodavatele co do rozsahu, ceny či kvality neodpovídá podmínkám sjednaným v SOPS a jejích Přílohách.
Pojmem vyřízení reklamace se rozumí sdělení dodavatele o provedeném či zamýšleném odstranění závad na základě písemné, ústní či telefonicky podané reklamace, nejvhodnějším způsobem, zpravidla shodným s požadavkem zákazníka na způsob řešení reklamace.

3. Práva a povinnosti dodavatele
3.1. Dodavatel se zavazuje nainstalovat a zprovoznit technologii FUELOMAT zákazníkovi do vozidel nebo jiného zařízení po podepsání SOPS a splnění všech podmínek vyplývajících z SOPS, v dojednaném termínu.
3.2. Dodavatel se zavazuje po dobu trvání SOPS provádět servis a technickou podporu daného zařízení.
3.3. Dodavatel se zavazuje po dobu trvání SOPS poskytnout zákazníkovi on – line přístup do webového rozhraní systému FUELOMAT, zejména pro denní kontrolu všech tankování uskutečněných systémem FUELOMAT, včetně aktualizací software.
3.4. Dodavatel poskytne zákazníkovi možnost sledování výše limitu a zbývající částky do vyčerpání limitu prostřednictvím webového rozhraní systému FUELOMAT.
3.5. Dodavatel není odpovědný za jakékoliv škody (včetně, bez omezení, ušlého zisku, škod vzniklých odstávkou, škod vzniklých ztrátou obchodních informací a jakýchkoliv jiných peněžních ztrát) vzniklých použitím nebo nemožností použít systém FUELOMAT. Zákazník je povinen si zajistit pro případ nefunkčnosti systému FUELOMAT alternativní způsob čerpání a placení pohonných hmot / služeb.
3.6. Dodavatel je oprávněn zákonnými způsoby ověřit věrohodnost zákazníka a jeho schopnost plnit své závazky, s čímž zákazník souhlasí.

4. Práva a povinnosti zákazníka
4.1. Zákazník je povinen využívat systém FUELOMAT v souladu s příslušnou SOPS a jejjími přílohami. Při čerpání pohonných hmot je zákazník povinen dodržovat závazný postup tankování. Nebude-li tento postup dodržen, neodpovídá dodavatel za případnou závadu funkcí systému FUELOMAT tím způsobenou.
4.2. Systém FUELOMAT opravňuje zákazníka, aby u obchodních míst, kde je systém FUELOMAT nainstalován, bezhotovostně nakupoval zboží a služby, a to při respektování maximálního finančního limitu (viz. čl. 2 těchto VOP).
4.3. Zákazník je povinen používat systém FUELOMAT tak, aby nedošlo k překročení dohodnutého finančního limitu.
4.4. Zákazník je povinen koupit od dodavatele zařízení nezbytná k provozování systému FUELOMAT a zaplatit za instalaci těchto zařízení systému FUELOMAT (zejména tzv. jednotek systému FUELOMAT) dohodnutou kupní cenu uvedenou v Příloze SOPS. Jednotky systému FUELOMAT budou nainstalovány do vozidel či dalšího zařízení zákazníka. O instalaci zařízení bude sepsán Montážní list instalované jednotky. Na základě tohoto Montážního listu instalované jednotky podepsaného zákazníkem vystaví dodavatel fakturu na kupní cenu za instalovaná zařízení, kterou je zákazník povinen uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Zákazník se zavazuje užívat instalovaná zařízení řádně, v souladu s pokyny dodavatele resp. v souladu s pokyny výrobce příslušného zařízení zejména tak, aby užíváním nesnížil jeho funkčnost nebo jej nadměrně neopotřebovával. Na funkčnost jednotky systému FUELOMAT nainstalované do vozidla zákazníka se vztahuje záruka v délce 24 měsíců, počínaje ode dne instalace této jednotky. Po uplynutí záruční doby poskytuje dodavatel pozáruční servis v souladu s reklamačním řádem a za ceny uvedené v aktuálním ceníku dodavatele.
4.5. Zákazník je povinen neprodleně oznamovat všechny změny týkající se jeho osoby, jako zejména změnu adresy a jiné změny týkající se právních poměrů zákazníka. Změny právních poměrů na straně zákazníka, na jejichž základě má dojít k přechodu nebo převodu systému FUELOMAT na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, vyžadují souhlas dodavatele. Pokud dojde k přechodu práv z uzavřené SOPS ze zákazníka na třetí osobu, je zákazník povinen zabezpečit i přechod veškerých svých závazků ze SOPS na tuto třetí osobu. Není li s dodavatelem písemně výslovně dohodnuto v konkrétním případě jinak, ručí stávající zákazník dodavateli za splnění všech závazků třetí osoby na kterou přešly práva a povinnosti z SOPS.
4.6. Strany dohodly, že dodavatel není odpovědný zákazníkovi za jakékoliv nároky nebo ztráty vzniklé nevhodným nebo protiprávním jednáním zákazníka při používání systému FUELOMAT. Dodavatel nese odpovědnost výhradně za instalaci a technické provedení systému FUELOMAT.
4.7. Zákazník se zavazuje poskytnout dodavateli pravdivé údaje o své osobě a svých ekonomických poměrech. Dodavatel je oprávněn požádat o ratingová hodnocení směřující ke stanovení bonity zákazníka. Dodavatel je také oprávněn vyžádat si od zákazníka příslušné účetní výkazy, kopii daňového přiznání apod., přičemž veškeré doklady musí být potvrzeny statutárním orgánem zákazníka. Dodavatel je oprávněn tyto doklady vyžadovat kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu. Zákazník je na vyzvání povinen zaslat dodavateli účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) k 31. 12. ukončeného účetního období a zákazník je tyto povinen předložit nejpozději do konce srpna běžného roku.
4.8. Zákazník odpovídá objektivně dodavateli za plnění platebních a jiných povinností z uzavřené SOPS bez ohledu na to do kterého konkrétního vozidla které osoby nechá systém FUELOMAT instalovat. Zkoumání právních poměrů zákazníka ke konkrétnímu vozidlu není záležitostí dodavatele. Zákazník se nemůže zprostit své odpovědnosti vůči dodavateli s poukazem na to že konkrétní vozidlo není majetkem zákazníka nebo že zákazník není jeho uživatelem nebo přestal být jeho uživatelem apod. Zákazník je povinen v případě výskytu jakýchkoli nesrovnalostí na jeho straně nechat systém FUELOMAT pro kterékoli vozidlo včas zablokovat.

5. Nahlašování a odstraňování závad, reklamace
Nahlašování a odstraňování závad probíhá způsobem uvedeným v reklamačním řádu dodavatele, který je přílohou SOPS a jehož aktuální znění je umístěno na www.fuelomat.cz .
6. Nákup PHM a doplňkového zboží – platby, platební podmínky
6.1. Zákazník při čerpání PHM nebo odběru doplňkového zboží, neprovádí platbu tohoto nákupu na obchodním místě. Při čerpání PHM dojde k automatické identifikaci zákazníka prostřednictvím systému FUELOMAT. Platba za čerpání PHM bude vyúčtována na vrub účtu dodavatele dle podmínek sjednaných mezi dodavatelem a provozovatelem příslušného obchodního místa.
6.2. Zákazníkovi bude dodavatelem vždy vyúčtována platba za PHM uskutečněná přes systém FUELOMAT skládající se z ceny uvedené při jednotlivých odběrech PHM na stojanech čerpacích stanic a možné slevy uvedené v Příloze SOPS.
6.3. Údaje o vyúčtovaném nákupu jsou automaticky zaneseny do datového systému dodavatele, ke kterému má zákazník umožněn vzdálený přístup.
6.4. Vyúčtování uskutečněných plateb se zákazníkem provádí dodavatel jednou či vícekrát měsíčně dle dohody stran obsažené v Příloze SOPS. Dodavatel je však oprávněn četnost vyúčtování jednostranně změnit. Dodavatel současně s vyúčtováním PHM vyúčtuje zákazníkovi i měsíční poplatky za užívání systému FUELOMAT a doplňkové zboží, a to dle aktuálního ceníku dodavatele. Nebude li vyúčtování konkrétních dodávek či služeb ze strany zákazníka vůči dodavateli včas reklamováno ve lhůtě dle reklamačního řádu, platí, že vyúčtování je správné a zákazník je povinen jej bezpodmínečně uhradit.
6.5. Platby za PHM, včetně poplatků souvisejících s užíváním systému FUELOMAT a doplňkové zboží hradí zákazník převodem z účtu nebo inkasním způsobem.
6.6. V případě inkasního způsobu platby je zákazník povinen zabezpečit, aby na inkasním účtu byl zajištěn dostatek finančních prostředků, a dodavateli bude dán potřebný inkasní souhlas. Zákazník se zavazuje, že po dobu trvání SOPS a nejméně 45 dní po jejím skončení neodvolá předmětný inkasní souhlas. V případě porušení této povinnosti je zákazník povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zákazník může odvolat inkasní souhlas v kratší době, než je uvedeno výše, pokud si s dodavatelem písemně odsouhlasí vyrovnání všech svých závazků vůči dodavateli. Tím není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody vedle smluvní pokuty.
6.7. Pokud není sjednán inkasní způsob platby, je zákazník povinen hradit vyúčtovanou částku za příslušné zúčtovací období v termínu splatnosti uvedeném na faktuře, který je definován v Příloze SOPS, a to bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla příslušná částka připsána na bankovní účet dodavatele.
verze 2014, nový občanský zákoník
6.8. Zákazník je povinen v případě prodlení s jakoukoli platbou peněžitého závazku zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení a současně zaplatit dodavateli veškeré prokazatelné náklady spojené s vymáháním dlužné částky (např. náklady na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky, náklady právního zastoupení atd.). Zaplacení dlužné částky nemá vliv na nárok dodavatele na úrok z prodlení či jiné nároky z prodlení vzniklé.
6.9. Pokud bude zákazník v prodlení s jakoukoli úhradou za plnění dodavatele poskytovaná v rámci systému FUELOMAT, nebo pokud bude zákazník v prodlení s poskytnutím nebo doplněním zajištění dle čl. 7 těchto VOP nebo pokud zákazník překročí limit sjednaný stranami v Příloze SOPS, může dodavatel přistoupit k okamžité blokaci systému a to i bez předcházejícího upozornění. Tím nejsou dotčena ostatní práva dodavatele na odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty apod. Zákazník bere na vědomí, že zásadním důvodem k blokaci systému je zejména překročení finančního limitu při čerpání PHM.
6.10. Ceny za další služby dodavatele související s využíváním systému FUELOMAT se řídí aktuálním Ceníkem dodavatele. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s platným Ceníkem dodavatele a souhlasí s tím, že dodavatel je oprávněn jej jednostranně změnit za podmínek daných těmito VOP (viz. čl. 1 VOP).
6.11. Zákazník není oprávněn bez písemné dohody s dodavatelem jednostranně započítat jakékoli své peněžité pohledávky vůči dodavateli proti svým závazkům vůči dodavateli. Zákazník není oprávněn bez písemné dohody s dodavatelem postoupit jakékoli své pohledávky vůči dodavateli na třetí osobu.

7. Zajištění
7.1. Bude-li ve smlouvě o poskytování služeb FUELOMAT dojednáno zajištění ve formě kauce, pojištěním pohledávek dodavatele za zákazníkem nebo bankovní záruky, řídí se nakládání s takovým zajištěním následujícími ustanoveními:
A. Kauce
a. Zákazník je povinen uhradit dodavateli kauci ve výši a způsobem sjednaným v SOPS (nebo v Příloze SOPS). Pokud zákazník kauci neuhradí způsobem a ve lhůtě v SOPS stanoveným, je dodavatel oprávněn od SOPS odstoupit, a to okamžitě a s účinky odstoupení ex tunc.
b. Dodavatel je oprávněn tuto kauci použít v případě, že se zákazník dostane do prodlení s placením úhrady za služby dle SOPS a dále i v dalších případech, kdy zákazník řádně a včas neuhradí svůj dluh ze SOPS vůči dodavateli.
c. Dojde-li k čerpání kauce, je zákazník povinen kauci bez prodlení doplnit do plné výše, a to do 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy dodavatele zákazníkovi.
d. Kauce (či její zbývající část) bude zákazníkovi vrácena do 90 dnů po ukončení SOPS za předpokladu, že zákazník bude mít vypořádány své veškeré závazky vůči dodavateli plynoucí z této smlouvy.
B. Pojištění pohledávek dodavatele za zákazníkem
a. Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel pojistí své pohledávky za zákazníkem z uzavřené SOPS a zavazuje se hradit dodavateli vícenáklady, které takovým pojištěním dodavateli vzniknou. Vícenáklady budou hrazeny ve formě pravidelných pevných poplatků stanovených v Příloze SOPS.
Poplatky budou hrazeny na základě faktur dodavatele, ve výši dle Přílohy SOPS a ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře dodavatele.
b. V případě dohody stran o zajištění formou pojištění pohledávek dodavatele za zákazníkem zákazník prohlašuje, že byl řádně seznámen se základními podmínkami pojištění pohledávek a zavazuje se poskytnout dodavateli příslušnou součinnost, zejména takovou, že poskytne dodavateli na vyžádání dodavatele údaje svých účetních závěrek, auditorských zpráv nebo výročních zpráv, které má jinak povinnost zveřejňovat ve sbírce listin obchodního rejstříku a které tam zveřejněny nejsou.
c. Pojištěním pohledávek nejsou dotčeny povinnosti zákazníka z jiných dohodnutých způsobů zajištění.
d. Pojištění pohledávek je dodavatel oprávněn kdykoli ukončit a požadovat příslušné dozajištění pohledávek jinou formou zajištění. Takové ukončení oznámí dodavatel zákazníkovi. V případě, že nebudou pohledávky zákazníka včas vyrovnány nebo nebude včas dohodnuta mezi stranami jiná forma zajištění, není dodavatel až do dohody stran o zajištění povinen poskytovat zákazníkovi jakákoli další plnění a může přistoupit též k blokaci systému.
C. Bankovní záruka
a. Zákazník je povinen předat dodavateli při podpisu SOPS bankovní záruku znějící na sjednanou výši (dále jen „Bankovní záruka“).
b. Bankovní záruka musí být vydána na dobu nejméně 1 roku. Bude-li smluvní vztah založený touto smlouvou trvat i dále po uplynutí této doby, je zákazník povinen nejméně jeden měsíc přede dnem vypršení platnosti výše uvedené Bankovní záruky předat dodavateli novou Bankovní záruku vystavenou za stejných podmínek jako Bankovní záruka předešlá, která bude vystavena na dobu nejméně 1 roku. V případě nesplnění této povinnosti je zákazník povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 5% sjednané výše Bankovní záruky za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zároveň má dodavatel právo provést blokaci systému nebo od této smlouvy z tohoto důvodu odstoupit s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o odstoupení zákazníkovi.
c. V případě čerpání Bankovní záruky dodavatelem je zákazník povinen Bankovní záruku bez prodlení doplnit do plné výše (respektive vystavit a předat dodavateli novou Bankovní záruku), a to do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy dodavatele zákazníkovi. V případě nesplnění této povinnosti je zákazník povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 5% hodnoty Bankovní záruky za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zároveň má dodavatel právo provést blokaci systému nebo od této smlouvy z tohoto důvodu odstoupit s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o odstoupení zákazníkovi.
7.2. Společná ujednání o zajištění
Zajištění zřizuje a doplňuje zákazník na své náklady. Způsob zajištění se řídí dohodou stran. Zřízení zajištění se nedotýká ostatních práv dodavatele, která má dodavatel dle SOPS a těchto VOP při prodlení zákazníka s kteroukoli platbou nebo při překročení dohodnutého limitu sjednaného v Příloze SOPS zákazníkem. Dodavatel není povinen poskytnout zákazníkovi vyšší plnění než odpovídá zřízenému zajištění.

8. Závěrečná ustanovení, trvání SOPS
8.1. Pokud by se stala jednotlivá ustanovení těchto VOP neúčinná, zůstává účinnost ostatních ustanovení nedotčena. V takovém případě dodavatel nahradí dotčené ustanovení ustanovením novým.
8.2. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem se řídí občanským zákoníkem České republiky č. 89/2012 Sb. zák. a ostatními právními předpisy České republiky.
8.3. Od SOPS může každá strana odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou za podmínek daných obchodním zákoníkem. Podstatným porušením ze strany zákazníka je zejména prodlení zákazníka s plněním finančních závazků vůči dodavateli.
8.4. Není li v konkrétní SOPS dohodnuta výpovědní lhůta nebo doba trvání SOPS jinak, platí, že se SOPS uzavírá na dobu neurčitou a každá strana je oprávněna ji vypovědět i bez uvedení důvodu písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně, ve výpovědní lhůtě která činí jeden měsíc a počíná běžet prvým dnem kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
8.5. Každá smluvní strana je povinna přijímat písemnosti na adrese svého sídla uvedené v obchodním nebo obdobném rejstříku. V případě pochybností platí, že každá písemnost odeslaná na výše uvedenou adresu je považována třetí pracovní den poté, co byla odeslána doporučenou poštou za řádně doručenou, i když ji adresát nepřevzal nebo její převzetí odmítl.
8.6. Všechny spory vznikající ze smluvního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem založeného SOPS a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Kterákoli strana, která uhradí Rozhodčímu soudu příslušný zvýšený poplatek je oprávněna požádat o urychlené řízení s vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením o zastavení řízení, do dvou měsíců od zaplacení zvýšeného poplatku nebo do čtyř měsíců od zaplacení zvýšeného poplatku, dle své volby.
8.7. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost od 1.4.2014.